Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:
1.1 In1xtheorie.nl
De rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat.
In1xtheorie.nl is een onderdeel van Rijschool Erka gevestigd in Nijmegen. Enkel de website www.in1xtheorie.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan In1xtheorie.nl.
1.2 Rijschool Erka
Rijschool Erka is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 10042259.
1.2 Cursist/kandidaat/leerling
De persoon, die 15,5 jaar of ouder is en zich door middel van de website www.in1xtheorie.nl heeft aangemeld voor 2-daagse theoriecursus inclusief theorie-examen voor het categorie auto
1.3 Theoriecursus
De theorie-opleiding voor auto
1.4 Overeenkomst
De overeenkomst op afstand tussen de cursist en In1xtheorie.nl op grond waarvan In1xtheorie.nl zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR theorie-examen te reserveren.
1.5 CBR theorie examen
Het theorie examen rijbewijs B  waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.6 Algemene voorwaarden
De voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen In1xtheorie.nl en cursist betreft de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorie B.
2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van In1xtheorie.nl zich heeft aangemeld, een cursusdag(en) heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door In1xtheorie.nl bij het CBR is ingekocht.
Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat In1xtheorie.nl de elektronische aanmelding heeft bevestigd per e-mail, per sms-bericht of telefonisch.
2.3 Zodra de gekozen cursusdag vol zit, hierop zal in overeenstemming met het cursist een nieuwe datum vastgelegd worden.
2.4 Wanneer een cursist een aanmelding via de website plaatst, zal dit verwerkt worden in het CBR-systemen door middel van een theorie-aanvraag. Zodra de cursist de theorie-aanvraag wilt verwijderen dan zal dit uitdrukkelijk per mail gedaan moeten worden.
2.5 Als er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken dan is dat enkel schriftelijk geldig.
2.6 Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.
2.7 Om de gegevens juist te kunnen verwerken is het nodig dat de cursist bij de aanmelding het correcte e-mailadres en mobiele nummer opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan In1xtheorie.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.
2.8 In1xtheorie.nl behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.
Artikel 3 Betalingen en prijzen
3.1. Beschikbare cursusdagen incl. theorie-examens worden online via de website www.in1xtheorie.nl getoond.
3.2 De prijzen zoals weergegeven op de website van In1xtheorie.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typ/tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door In1xtheorie.nl eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.
3.3 De cursist dient de kosten van het theorie-examen + theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid om te betalen is contant of per overboeking vooraf.
De overeenkomst is bindend. In1xtheorie.nl behoudt zich het recht om bij de aanmelding de cursist te verplichten om een aanbetaling te doen.
Artikel 4 Annuleringen en wijzigingen
4.1 De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding 1 week (7 dagen) voor de cursusdatum kosteloos annuleren.
4.2 Indien In1xtheorie.nl geen tijdig afmelding (volgens artikel 4.1) heeft ontvangen of het cursist is niet verschenen, is de cursist schuldig om het gehele cursus bedrag + examen kosten te voldoen.
4.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien dit 1 week voor aanvang van de cursus gebeurd. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een annulering of wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden.
4.4 Bij overlijdensgevallen of ziekmeldingen kan het theorie examen bij het CBR geannuleerd worden als het cursist voldoet aan artikel artikelen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 & 4.4.4. De theoriecursus zal dan verschoven worden naar een ander datum.
4.4.1
Om een medische reden is het verplicht om een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring (afsprakenkaart oftewel het bewijs dat je naar een arts bent geweest) of de ziekenhuisopname formulier.
4.4.2
Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijden dag tot en met de begrafenis c.q. crematie. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
4.4.3
Als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.
4.4.4
Geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet dan een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.
4.5 Het CBR zal alleen het examengeld restitueren (onder inhouding van administratiekosten) die volgens artikelen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 & 4.4.4 zijn omschreven.
4.6 Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen 1 week voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen waarom de cursist niet deelneemt of kan deelnemen.
4.7 De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen 1 week voor aanvang van de cursusdag door te voeren.
4.8 Alle verzoeken tot annulering, wijzigingen, ziekmelding of afmeldingen dienen per e-mail via: info@In1xtheorie.nl.nl te geschieden.
Artikel 5 Verplichtingen cursist
5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen.
Indien cursist deze verplichting niet nakomt is In1xtheorie.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de Theoriecursus te weigeren, zonder dat In1xtheorie.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2 Cursist dient zorg te dragen dat In1xtheorie.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
5.3 Cursist zal de door In1xtheorie.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.
5.4 De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben (zie informatie betreft geldig legitimatie //www.cbr.nl/identificatie.pp) Indien de cursist zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan In1xtheorie.nl niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.
5.5 De cursist verklaart hiermee dat het doel is om de theoriecursus te volgen alleen om zich voor te bereiden om een CBR theorie-examen af te leggen, Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan In1xtheorie.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal In1xtheorie.nl gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de cursist. Het is de cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames en aantekeningen te maken.
5.6 Bij overtreding van artikel 5.5 verbeurd de cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding.
Artikel 6 Verplichtingen In1xtheorie.nl
6.1 In1xtheorie.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus voor de auto rijbewijs.
6.2 De In1xtheorie.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3 In1xtheorie.nl zal zorgdragen voor het cursusmateriaal gedurende cursus.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 In1xtheorie.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van In1xtheorie.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
7.2 In1xtheorie.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.
7.3 In1xtheorie.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door In1xtheorie.nl geleverde zaken.
7.4 De cursist vrijwaart In1xtheorie.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 8 Overmacht
8.1 In1xtheorie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Indien In1xtheorie.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is In1xtheorie.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.
Artikel 9 Garantie
9.1 In1xtheorie.nl verleent enkel garantie op de cursus indien de cursist voldoet aan de eisen die In1xtheorie.nl heeft opgesteld:
– Tijdig aanwezigheid conform de lestijden;
– De volledige cursus volgt;
– Uitgerust en fit verschijnt;
– Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus, bij het CBR en na de afloop;
– Zowel klassikaal als individueel mee doet;
– Vragen stelt wat de cursist niet begrijpt;
– Geen beperkingen zoals zware vorm van gedragsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen zoals ADHD, ADD, e.d. persoonlijke omstandigheden.
– De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift.
Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is In1xtheorie.nl bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus en het recht tot weigeren voor een garantie regeling volgens artikel 9.2.
9.2 Onder garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, éénmalig de theoriecursus kosteloos mag volgen. Het CBR theorie-examen en administratiekosten komt voor rekening van de cursist en valt niet onder de garantie (€50,-). Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 9.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 2 weken na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen.
9.3 Garantie (art. 9.2) is niet van toepassing als de cursist tussentijds zelf een theorie-examen heeft afgelegd bij het CBR.
Artikel 10 Administratie en persoonsgegevens
10.1 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor uw inschrijving en bij het CBR om een theorie-examen te kunnen aanvragen.
10.2 Een BSN nummer (Burgerservicenummer) is genoodzaakt om een examen te kunnen reserveren via het CBR. Hiermee geeft u In1xtheorie.nl de toestemming om een aanvraag in te dienen voor een theorie-examen.
10.3 De cursist geeft aan In1xtheorie.nl de toestemming om zijn/haar gegevens binnen In1xtheorie.nl, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee In1xtheorie.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.
10.4 Uw gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden.
10.5 Foto’s/video’s die worden genomen door In1xtheorie.nl kunnen gebruikt worden voor Facebook, Instagram en dergelijke sociale media sites en eigen website. Dit is ten behoeve promotie van het bedrijf.
10.6 De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van In1xtheorie.nl kunnen schaden.
Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij In1xtheorie.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Cursist en In1xtheorie.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat In1xtheorie.nl de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal In1xtheorie.nl de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.
12.2 De cursist geeft aan In1xtheorie.nl de toestemming om zijn/haar gegevens binnen In1xtheorie.nl, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee In1xtheorie.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.
12.3 De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van In1xtheorie.nl kunnen schaden. Dit kan via sociale media zijn of via de review/recensie websites van Google, Feedback Company, Facebook en dergelijke.